Vedtekter for Døli Vestre Grendelag

Skrevet av | 11.25.2010 | Om | No Comments

§1

Lagets navn er DØLI VESTRE GRENDELAG.

§2

Samtlige eiere av bolig på DØLI VESTRE i Ullensaker har rett og plikt til medlemsskap i DØLI VESTRE GRENDELAG.

Hver boligenhet, senere kalt medlem, har 1-en stemme på generalforsamlingen og andre fellesmøter det blir innkalt til.

§3

Grendelagets formål er å ivareta medlemmenes interesser hva angår disponering, vedlikehold og drift av fellesareal, lekeplasser, kjørbare gangveier, veilys, felles vannledning og varmekabel til denne, kabelanlegg til Radio / Tv samt andre felles oppgaver fremmet av medlemmene.

§4

Grendelaget ledes av et styre bestående av formann og 4 medlemmer valgt av og blant medlemmene for 2 år ad gangen.

Formann velges særskilt av generalforsamlingen, mens øvrige arbeidsoppgaver fordeles blant styrets medlemmer.

Den daglige virksomhet kan utøves av en ansatt forretningsfører. Forretningsføreren ansettes av styret som også fastsetter hans ansettelsesbetingelser.

Lagets forretningsfører skal delta i styrets møter, dog uten stemme, med mindre han er valgt som medlem av styret.

Styreformann og en av medlemmene – bestemt av styret – tegner for grendelaget i fellesskap.

Det er ønskelig at styret inklusiv varamedlemmer skal bestå av minimum 2 kvinner.

§5

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Avgjørelser skjer ved simpelt flertall.

Styret har fullmakt til å opptre på medlemmenes vegne i alle forhold som kommer inn under formålsparagrafen.

Styret er ansvarlig overfor medlemmene, som gjennom generalforsamlingen trekker opp rammene styret skal arbeide etter.

§6

Tvister som måtte oppstå mellom eiere av private adkomstveier og / eller felles parkeringsanlegg samt andre uoverenstemmelser mellom medlemmene, skal først forelegges grendelagets styre for uttalelse og megling. Oppnås ikke enighet mellom partene, skal tvisten avgjøres med bindende virkning aven voldgiftsrett på 3 medlemmer oppnevnt av Sorenskriveren i Eidsvoll.

Voldgiftssaker skal gjennomføres etter bestemmelsene i rettergangslovens kapittel 32. Avgjørelser skal begrunnes.

§7

Generalforsamling avholdes 1 gang pr. år innen utgangen av april.

Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes innen 6 uker etter at minst en femtedel av medlemmene skriftlig har krevd det.

Medlemsmøter avholdes når styret finner dette påkrevet.

Styret skal foreta skriftlig innkallelse av generalforsamling / medlemsmøter med minst 4 ukers varsel.

§8

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle følgende saker :

  1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
  2. Anvendelse av overskudd eller dekning av tap.
  3. Budsjett.
  4. Medlemskontingent.
  5. Valg av styre.
  6. Innkommende saker.

Saker under punkt 6 må være innlevert styret senest 14~ager før innkallelsesfristen i § 7, 4. ledd.

Med unntak av vedtektsendringer, treffes avgjørelser i generalforsamlingen ved simpelt flertall blant de tilstedeværende.

§9

Grendelagets utgifter skal fordeles med like store deler på medlemmene, og innkreves som årskontingent på grunnlag av vedtatt budsjett. Styret innkrever beløpet, som av medlemmene skal være innbetalt innen 30 dager etter mottatt betalingsanmodning.

Grendelagets tilgodehavende overfor det enkelte medlem er til en hver tid sikret ved pant i medlemmets eiendom, p.t. kr. 10.000,-.

§ 10

Endringer i disse vedtektene kan kun vedtas av generalforsamlingen. I innkallelsen skal det redegjøres for de planlagte endringene.

Endringer i vedtektene krever at minimum 2/3 av de stemmeberettigede er tilstede på generalforsamlingen, og at minst 67 % av de fremmøtte stemmer for vedtektsendringene.

§11

Så lenge det hviler husbanklån på noen av eiendommene i DØLI VESTRE GRENDELAG, kan grendelaget ikke oppløses eller foreta vedtektsendringer uten Den Norske Stats Husbanks skriftelige tillatelse.