Generalforsamling

Referat fra Generalforsamling 2012

Posted by | Styret informerer | No Comments

DØLI VESTRE GRENDELAG

Referat fra Generalforsamling 2012

Avholdt på Døli skole 25. april 2013

Antall boenheter representert: 18 stk

1. Konstituering

a. Godkjennelse av innkallingen.

b. Valg av 2 medlemmer til underskriving av protokoll sammen med møteleder.

Generalforsamlingens vedtak:

a. Innkallingen enstemmig godkjent.

b. Anne Fossum / 10 D og Maud Ferro / 23 B ble valg til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

2. Årsberetninger

a. Styrets beretning

b. Revisors beretning

Styrets innstilling: Fremlagte årsberetninger godkjennes.

Generalforsamlingens vedtak: Styrets v/leder Anne-Marie Vidnes gjennomgikk styrets årsberetning for 2012. Beretningen ble enstemmig godkjent med følgende merknader:

• Styret jobber for etablering av fartshumper i Miltangen samt vurderer flere fartshumper på de interne kjørbare gangvegene.

• Styret sørger for en bedre merking og avgrensning mot naboeiendommen når det gjelder adkomst til ballspillplassen.

• Styret foretar en ekstra kontroll av oppgitt fargevalg på garasjer og vindskier og orienterer snarest mulig om resultatet på grendelagets nettside.

Ole Kristian Paalsrud leste revisors beretning, som deretter ble enstemmig godkjent.

3. Fastsetting av resultat og balanse

Styrets innstilling: Fremlagte resultatregnskap og balanse godkjennes.

Generalforsamlingens vedtak:

Leder Anne-Marie Vidnes og kasserer Ole Kristian Paalsrud gjennomgikk regnskapsresultat og balanse for 2012, som deretter ble enstemmig godkjent.

4. Anvendelse av overskudd

Styrets innstilling: Ubrukte midler på kr. 10.000, avsatt til vedlikehold kjøreveier i budsjett 2012, foreslås overført som tillegg til tilsvarende post på kr. 10.000 i budsjettforslag 2013, da det er registret til dels betydelige behov for reparasjoner på de indre kjøreveiene.

Øvrig regnskapsmessig overskudd for 2012 overføres til egenkapital.

Generalforsamlingens vedtak:

Anvendelse av overskudd 2012 ble enstemmig godkjent.

5. Medlemskontingent og budsjett for 2013

Styrets innstilling: Medlemskontingent for 2013 opprettholdes på samme nivå som for foregående år – kr. 3.000 for Dølihagan og kr. 450 for Miltangen – med to halvårlige innbetalinger for beboere i Dølihagan. Forslag til budsjett 2013 godkjennes.

Generalforsamlingens vedtak:

Fastsettelse av medlemskontingent og styrets budsjettforslag for 2012 ble enstemmig godkjent.

6. Valg

a. Valg av nytt styre

b. Valg av revisor

c. Nye tunkontakter 2013

Styrets kommentarer:

a. Styreleder er ikke på valg. Ole Kristian Paalsrud ble gjenvalgt for en ny 2-års periode som kasserer på generalforsamling i 2012. Styremedlemmene Liv Søberg, Thomas Hunke og Knut Markhus er på valg. Det er også varamedlemmer Eva Brenders og Ola Tangen.

Styret foreslår at nye tillitsvalgte stemmes frem ved benkeforslag på generalforsamlingen.

b. Beate Elvevold har satt seg villig til å fortsetter som revisor.

c. Styret anbefaler følgende rullering når det gjelder tunkontakter:

Tun 1: Per Kristian Johnsen / 7a

Tun 2: Olaug Melbye / 9c

Tun 3: Ørjan Strømseth Rygh / 10 b

Tun 4: Bjørn Kristiansen / 23 d

Generalforsamlingens vedtak:

a. Joachim Selvik / 11 A ble valgt til nytt styremedlem etter Knut Markhus, som hadde frasagt seg gjenvalg.

Liv Søberg og Thomas Hunke ble gjenvalgt som styremedlemmer for en ny 2-års periode.

Ola Tangen ble gjenvalgt som varamedlem for en ny 1-års periode.

Alle valg var enstemmige.

b. Beate Elvevold ble enstemmig gjenvalgt som revisor.

c. Styrets forslag til nye tunkontakter for 2013 ble enstemmig godkjent. Disse er som følger:

• Tun 1: Per Kristian Johansen / 7a

• Tun 2: Olaug Melbye / 9c

• Tun 3: Ørjan Strømseth Rygh / 10b

• Tun 4: Bjørn Kristiansen / 23d

7. Fastsettelse av godtgjørelse til styre og revisor

Styrets innstilling: Styret foreslår at honorar til styremedlemmer samt til revisor opprettholdes på fjorårets nivå – kr. 1.000,-.

Generalforsamlingens vedtak:

Styrets forslag til fastsettelse av godtgjørelse til styre og revisor ble enstemmig godkjent med følgende kommentar:

• Godtgjørelsen har ligget på samme nivå i flere år og regulering bør vurderes. Styret anmodes om å legge frem forslag til nye satser i forbindelse med generalforsamling 2013.

8. Parkeringsbestemmelser

Som det fremgår av styrets årsberetning, har styret gjennom hele året foretatt løpende vurderinger og realitetsbehandlinger når det gjelder parkeringsordningen, med bakgrunn i det mandat som ble gitt på fjorårets generalforsamling om evaluering av eksisterende ordning. Det er også innhentet forslag til mulige endringer/lettelser i bestemmelsene fra eksterne aktører – spesielt i tilknytning til rutiner for gjesteparkeringer. Det vil bli orientert nærmere om styrets forslag til endringer i parkeringsbestemmelsene på generalforsamlingen.

Fornyelsen vil bli foreslått som en prøveordning og forutsetter at alle beboere er inneforstått med at besøkskort kun skal anvendes ved behov for kortvarig parkering for besøkende.

Styrets innstilling: Generalforsamlingen slutter seg til styrets forslag til endringer i parkeringsbestemmelsene – og at fornyelsen foreløpig skal være en prøveordning i ett år. Dagens ordning med bl.a. forbud mot å parkere rundt tun og langs adkomstveger opprettholdes. Avtalen med Europark videreføres.

Generalforsamlingens vedtak:

Liv Søberg orienterte om styrets forslag til endringer i gjeldende parkeringsbestemmelser. Styrets forslag ble deretter enstemmig godkjent.

9. Innkomne saker.

Ingen innkomne saker krevde realitetsbehandling av generalforsamlingen.

Møteleder: _____________________

Anne-Marie Vidnes

Bevitnes: _____________________ Bevitnes: ___________________

Anne Fossum                                           Maud Ferro

Referat fra Generalforsamlingen 2011

Posted by | Styret informerer | No Comments

Referat fra Døli Vestre Grendelag,s Generalforsamling.

Avholdt på Døli skole 19/4 2012 kl.19.00.

Antal oppmøtende boenheter: 21 stk

1. Konstituering.

a. Valg av møteleder: Kristian Grimsrud ble valgt til møteleder.

b. Valg av referent: Tommy Søberg ble valgt til referent.

c. Valg av 2 stk til å underskrive protokoll tilsammens med møteleder: Greta L. Bråthen og Eva Brenders ble valgt.

d. Godkjenning av inkalling til generalforsamling: Inkallingen ble enstemmig vedtatt med følgende forandring: punkt 7 ble flyttet til punkt 5.

2. Årsberetninger

a. Styrets årsberetning: Styret v/ leder Kristian Grimsrud gjenomgikk styrets årsberetning for 2011. Årsberetningen ble vedtatt.

b. Møteleder gjenomgikk revisorberetningen. Resvisorberetningen ble vedtatt.

3. Fastsettelse av resultat og balanse: Kasserer Ole K Paalsrud gjennomgikk resultat og balanse. Denne ble enstemmig vedtatt.

4. Over-/Underskudd overføres egenkapital: Enstemmig vedtak om overføring.

5. Fastsettelse av Budsjett, grendelagsavgift og godtgjørelse til styret og revisor: Budsjettet ble vedtatt enstemmig med en økning av grendelagsavgiften for Dølihagan til 3000,- og godtgjørelse til styret og revisor på et honorar av kr 1000 p.p. Økningen i grendelagsavgiften skal avsettes til fremtidig asfaltering av kjørbare gangveier i grendelaget.

6. Valg

a. Styre og styreleder:

Kristian Grimsrud trekker seg fra vervet som leder og Anne Marie Vidnes ble enstemmig valgt som ny leder.

Ole K. Paalsrud ble enstemmig gjenvalgt til kasserer.

Eva Brenders og Ola Tangen ble valgt inn enstemmig som varamedlemmer til styret.

b. Revisor: Beate Elvevold ble enstemmig gjenvalgt som revisor.

c. Tunkontakter: Da det er en usikkerhet om hvilke som er tunkontakter for inneværende år, skal det nye styret finne ut av saken, og informere de nye tunkontaktene snarest.

7. Innkomne saker: Som nevnt i sakslisten, var det ønskemål om drøfting og diskusjon om dagens parkerinsordning i Døli Vestre Grendelag. Spesielt ble kom det frem at flere synes det er tungvindt å motta besøkende med bil med dagens ordning. Etter en diskusjon ble bestemt at det nye styret ble gitt mandat til å evaluere dagens ordning og finne en løsning til grendelagets beste.

Møteleder:                       Referent:

Bevitnes:                         Bevitnes: