Referat fra Generalforsamlingen 2011

Skrevet av | 05.23.2012 | Styret informerer | No Comments

Referat fra Døli Vestre Grendelag,s Generalforsamling.

Avholdt på Døli skole 19/4 2012 kl.19.00.

Antal oppmøtende boenheter: 21 stk

1. Konstituering.

a. Valg av møteleder: Kristian Grimsrud ble valgt til møteleder.

b. Valg av referent: Tommy Søberg ble valgt til referent.

c. Valg av 2 stk til å underskrive protokoll tilsammens med møteleder: Greta L. Bråthen og Eva Brenders ble valgt.

d. Godkjenning av inkalling til generalforsamling: Inkallingen ble enstemmig vedtatt med følgende forandring: punkt 7 ble flyttet til punkt 5.

2. Årsberetninger

a. Styrets årsberetning: Styret v/ leder Kristian Grimsrud gjenomgikk styrets årsberetning for 2011. Årsberetningen ble vedtatt.

b. Møteleder gjenomgikk revisorberetningen. Resvisorberetningen ble vedtatt.

3. Fastsettelse av resultat og balanse: Kasserer Ole K Paalsrud gjennomgikk resultat og balanse. Denne ble enstemmig vedtatt.

4. Over-/Underskudd overføres egenkapital: Enstemmig vedtak om overføring.

5. Fastsettelse av Budsjett, grendelagsavgift og godtgjørelse til styret og revisor: Budsjettet ble vedtatt enstemmig med en økning av grendelagsavgiften for Dølihagan til 3000,- og godtgjørelse til styret og revisor på et honorar av kr 1000 p.p. Økningen i grendelagsavgiften skal avsettes til fremtidig asfaltering av kjørbare gangveier i grendelaget.

6. Valg

a. Styre og styreleder:

Kristian Grimsrud trekker seg fra vervet som leder og Anne Marie Vidnes ble enstemmig valgt som ny leder.

Ole K. Paalsrud ble enstemmig gjenvalgt til kasserer.

Eva Brenders og Ola Tangen ble valgt inn enstemmig som varamedlemmer til styret.

b. Revisor: Beate Elvevold ble enstemmig gjenvalgt som revisor.

c. Tunkontakter: Da det er en usikkerhet om hvilke som er tunkontakter for inneværende år, skal det nye styret finne ut av saken, og informere de nye tunkontaktene snarest.

7. Innkomne saker: Som nevnt i sakslisten, var det ønskemål om drøfting og diskusjon om dagens parkerinsordning i Døli Vestre Grendelag. Spesielt ble kom det frem at flere synes det er tungvindt å motta besøkende med bil med dagens ordning. Etter en diskusjon ble bestemt at det nye styret ble gitt mandat til å evaluere dagens ordning og finne en løsning til grendelagets beste.

Møteleder:                       Referent:

Bevitnes:                         Bevitnes: