Nye byggeregler fra 1. juli 2015

Skrevet av | 06.18.2015 | Styret informerer | No Comments

Styret har bedt Kommunal- og Moderniseringsdepartementet om en kommentar til virkningen av regelendringene for bebyggelse som er organisert i sameier og borettslag.  Det heter bl.a. følgende i departementets tilbakemelding av 12.06.2015:

Borettslag/sameier som grunneier kan etter 1. juli 2015 oppføre en rekke mindre tiltak på lik linje med andre tiltakshavere uten forutgående søknad og godkjenning.  Byggearbeider som går ut over vanlig vedlikehold, krever samtykke fra 2/3 av avgitte stemmer på generalforsamlingen. 

Grendelag er ikke definert i lovverket som et eget rettssubjekt.  Men forutsatt at et grendelag består av flere grunneiere med felles interesser som skal ivaretas av et grendelag, vil hver grunneier måtte forholde seg til de plikter og retter plan- og bygningsloven setter når tiltak på egen grunneiendom planlegges iverksatt.

Departementets tilbakemelding publiseres i sin helhet.  Ta kontakt med styret, dersom noe er uklart.

Nye byggeregler fra 1. juli 2015 – Spørsmål om regelendrin