Nyheter

Styrets sammensetning 2019

Posted by | Nyheter | No Comments

Anne-Marie Vidnes, leder tlf 97520258
Terje Bihaug, kasserer tlf 41441516
Ola Tangen, styremedlem tlf 95284336
Hanne Myrvold, styremedlem tlf 90912406
Jack Guthe Johnsen, styremedlem tlf 93245348

Bruk av felles p-plasser

Posted by | Nyheter | No Comments

Styret har registrert at p-plasser for gjester inne på området i større grad enn tidligere benyttes til mer eller mindre permanente p-plasser for beboere. Ifølge reguleringsbestemmelser for Dølihagan er det kun avsatt 1/2 p-plass til gjesteparkering for hver husstand.
Styret forutsetter at alle benytter disponible garasjer. P-plassene inne på området bør i størst mulig grad prioriteres til gjester. Styret vil henvise til bruk av lagets p-plass ved bussholdeplassen ved evt behov for ekstra beboerparkering.

Styret ber til slutt alle være oppmerksom på at parkering på felles plasser ikke må skje til hinder for gressklippingen. Denne finner sted hver fredag mellom 08.00 og 15.00.

Ballspill inne på området

Posted by | Nyheter | No Comments

Styret har fått melding om at det blir sparket fotball foran og mot garasjer inne på boligfeltet. Vi minner derfor om tidligere vedtak om at det ikke er tillatt med ballspill verken på tun eller andre fellesarealer inne på området.

Det vises til at det er etablert egen ballspillplass på grendelagets eiendom nord for Miltangen.  Adkomst til denne er merket.

 

Spørsmål rundt evt. påbygg

Posted by | Nyheter | No Comments

Styret mottar fra tid til annen henvendelser rundt evt endringer i dør- og vindusløsninger på Dølihagan.  Spesielt gjelder dette ved saker om påbygg.  Fra styrets  side vil en på ny vise til tidligere uttalelser – og også drøftinger som har funnet sted opp igjennom årene på generalforsamlinger,  og presisere at evt påbygg eller rehabilitering ikke må føre til noen form for fasadeendringer.

Det er en forutsetning at boligfeltet skal opprettholdes med sitt opprinnelige uttrykk både når det gjelder dør- og vindusløsninger og fargevalg.

Planer om evt. påbygg eller utvendig rehabilitering skal sammen med tegningsgrunnlag og andre nødvendige dokumenter på forhånd forelegges styret til behandling.

Tomgangskjøring

Posted by | Nyheter | No Comments

Styret publiserte den 16.01.2016 et innlegg om dette.  Det har i vinter kommet inn en rekke nye henvendelser om at mange lar bilene gå på tomgang.  Styret minner igjen om at dette er ulovlig og at forbud om tomgangskjøring er regulert i Trafikkreglenes §16.

1.  I eller ved bebyggelse må det ikke foregå unødvendig og forstyrrende kjøring med motorvogn.   Det må heller ikke foregå bruk av motor på tomgang eller annen bruk av motorvogn som volder unødig støy eller unødvendig utslipp av røyk eller gass.

2.  I eller ved bebyggelse skal kjørerute, fart og kjøremåte anpasses slik at ingen forstyrres unødvendig.

Styret forutsetter at alle beboere retter seg etter Trafikkreglenes bestemmelser.