Referat fra Generalforsamling 2012

Skrevet av | 09.13.2013 | Styret informerer | No Comments

DØLI VESTRE GRENDELAG

Referat fra Generalforsamling 2012

Avholdt på Døli skole 25. april 2013

Antall boenheter representert: 18 stk

1. Konstituering

a. Godkjennelse av innkallingen.

b. Valg av 2 medlemmer til underskriving av protokoll sammen med møteleder.

Generalforsamlingens vedtak:

a. Innkallingen enstemmig godkjent.

b. Anne Fossum / 10 D og Maud Ferro / 23 B ble valg til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

2. Årsberetninger

a. Styrets beretning

b. Revisors beretning

Styrets innstilling: Fremlagte årsberetninger godkjennes.

Generalforsamlingens vedtak: Styrets v/leder Anne-Marie Vidnes gjennomgikk styrets årsberetning for 2012. Beretningen ble enstemmig godkjent med følgende merknader:

• Styret jobber for etablering av fartshumper i Miltangen samt vurderer flere fartshumper på de interne kjørbare gangvegene.

• Styret sørger for en bedre merking og avgrensning mot naboeiendommen når det gjelder adkomst til ballspillplassen.

• Styret foretar en ekstra kontroll av oppgitt fargevalg på garasjer og vindskier og orienterer snarest mulig om resultatet på grendelagets nettside.

Ole Kristian Paalsrud leste revisors beretning, som deretter ble enstemmig godkjent.

3. Fastsetting av resultat og balanse

Styrets innstilling: Fremlagte resultatregnskap og balanse godkjennes.

Generalforsamlingens vedtak:

Leder Anne-Marie Vidnes og kasserer Ole Kristian Paalsrud gjennomgikk regnskapsresultat og balanse for 2012, som deretter ble enstemmig godkjent.

4. Anvendelse av overskudd

Styrets innstilling: Ubrukte midler på kr. 10.000, avsatt til vedlikehold kjøreveier i budsjett 2012, foreslås overført som tillegg til tilsvarende post på kr. 10.000 i budsjettforslag 2013, da det er registret til dels betydelige behov for reparasjoner på de indre kjøreveiene.

Øvrig regnskapsmessig overskudd for 2012 overføres til egenkapital.

Generalforsamlingens vedtak:

Anvendelse av overskudd 2012 ble enstemmig godkjent.

5. Medlemskontingent og budsjett for 2013

Styrets innstilling: Medlemskontingent for 2013 opprettholdes på samme nivå som for foregående år – kr. 3.000 for Dølihagan og kr. 450 for Miltangen – med to halvårlige innbetalinger for beboere i Dølihagan. Forslag til budsjett 2013 godkjennes.

Generalforsamlingens vedtak:

Fastsettelse av medlemskontingent og styrets budsjettforslag for 2012 ble enstemmig godkjent.

6. Valg

a. Valg av nytt styre

b. Valg av revisor

c. Nye tunkontakter 2013

Styrets kommentarer:

a. Styreleder er ikke på valg. Ole Kristian Paalsrud ble gjenvalgt for en ny 2-års periode som kasserer på generalforsamling i 2012. Styremedlemmene Liv Søberg, Thomas Hunke og Knut Markhus er på valg. Det er også varamedlemmer Eva Brenders og Ola Tangen.

Styret foreslår at nye tillitsvalgte stemmes frem ved benkeforslag på generalforsamlingen.

b. Beate Elvevold har satt seg villig til å fortsetter som revisor.

c. Styret anbefaler følgende rullering når det gjelder tunkontakter:

Tun 1: Per Kristian Johnsen / 7a

Tun 2: Olaug Melbye / 9c

Tun 3: Ørjan Strømseth Rygh / 10 b

Tun 4: Bjørn Kristiansen / 23 d

Generalforsamlingens vedtak:

a. Joachim Selvik / 11 A ble valgt til nytt styremedlem etter Knut Markhus, som hadde frasagt seg gjenvalg.

Liv Søberg og Thomas Hunke ble gjenvalgt som styremedlemmer for en ny 2-års periode.

Ola Tangen ble gjenvalgt som varamedlem for en ny 1-års periode.

Alle valg var enstemmige.

b. Beate Elvevold ble enstemmig gjenvalgt som revisor.

c. Styrets forslag til nye tunkontakter for 2013 ble enstemmig godkjent. Disse er som følger:

• Tun 1: Per Kristian Johansen / 7a

• Tun 2: Olaug Melbye / 9c

• Tun 3: Ørjan Strømseth Rygh / 10b

• Tun 4: Bjørn Kristiansen / 23d

7. Fastsettelse av godtgjørelse til styre og revisor

Styrets innstilling: Styret foreslår at honorar til styremedlemmer samt til revisor opprettholdes på fjorårets nivå – kr. 1.000,-.

Generalforsamlingens vedtak:

Styrets forslag til fastsettelse av godtgjørelse til styre og revisor ble enstemmig godkjent med følgende kommentar:

• Godtgjørelsen har ligget på samme nivå i flere år og regulering bør vurderes. Styret anmodes om å legge frem forslag til nye satser i forbindelse med generalforsamling 2013.

8. Parkeringsbestemmelser

Som det fremgår av styrets årsberetning, har styret gjennom hele året foretatt løpende vurderinger og realitetsbehandlinger når det gjelder parkeringsordningen, med bakgrunn i det mandat som ble gitt på fjorårets generalforsamling om evaluering av eksisterende ordning. Det er også innhentet forslag til mulige endringer/lettelser i bestemmelsene fra eksterne aktører – spesielt i tilknytning til rutiner for gjesteparkeringer. Det vil bli orientert nærmere om styrets forslag til endringer i parkeringsbestemmelsene på generalforsamlingen.

Fornyelsen vil bli foreslått som en prøveordning og forutsetter at alle beboere er inneforstått med at besøkskort kun skal anvendes ved behov for kortvarig parkering for besøkende.

Styrets innstilling: Generalforsamlingen slutter seg til styrets forslag til endringer i parkeringsbestemmelsene – og at fornyelsen foreløpig skal være en prøveordning i ett år. Dagens ordning med bl.a. forbud mot å parkere rundt tun og langs adkomstveger opprettholdes. Avtalen med Europark videreføres.

Generalforsamlingens vedtak:

Liv Søberg orienterte om styrets forslag til endringer i gjeldende parkeringsbestemmelser. Styrets forslag ble deretter enstemmig godkjent.

9. Innkomne saker.

Ingen innkomne saker krevde realitetsbehandling av generalforsamlingen.

Møteleder: _____________________

Anne-Marie Vidnes

Bevitnes: _____________________ Bevitnes: ___________________

Anne Fossum                                           Maud Ferro